Inner Banner

وزن حجمی

امتیاز دهید :

یکی از موارد بسیار مهم که گاهی باعث سردرگمی در حمل و نقل های بین المللی می شود نحوه محاسبه وزن بارنامه می باشد . نکته حائر اهمیت این است که در حمل و نقل هوایی دو واحد “وزن حقیقی” به لاتین ( Gross Weight )   و وزن حجمی به لاتین ( Volume weight )  مورد سنجش و محاسبه قرار می گیرد .

 

وزن حقیقی همان وزنی است که پس از وزن کردن کالا بر روی باسکول گمرک فرودگاه مشخص می گردد و وزن حجمی با توجه به ابعاد بیرونی بسته پس از بسته بندی طبق فرمول زیر محاسبه می گردد: 

وزن حجمی = حاصلضرب طول و عرض و ارتفاع تقسیم بر عدد ۶۰۰۰

توجه داشته باشید که بزرگترین طول ، بزرگترین عرض و بزرگترین ارتفاع بسته بر اساس سانتی متر اندازه گیری شده و حاصلضرب اعداد فوق بر عدد ۶۰۰۰ تقسیم شود . عددبدست آمده وزن حجمی کالا می باشد.

چنانچه در عمل بیش از یک بسته با ابعاد یکسان داشته باشیم تعداد بسته ها نیز باید درد حاصلضرب فوق قرار گیرد و اگر ابعاد بسته ها متفاوت باشد  ابتدا باید حاصلضرب برای بسته های هم اندازه محاسبه شده سپس با یکدیگر جمع شده و در آخر بر عدد 6000 تقسیم شود.