Inner Banner

محمولات خاص

 

هیچ محموله ای خیلی بزرگ نیست!

در فرآیندهای حمل و نقل گاهی با محوله هایی مواجه هستیم که از نظر ابعاد یا وزن خارج از قوانین و استانداردهای معمول حمل و نقل ترافیکی هستند. واحد Special Cargo در کالا ناوگان تجربه حمل کالاهای عظیمی (Over Weight/ Over Size) همچون بویلرهای پتروشیمی، پره های توربین بادی یا برج های کوره ای سیمان را دارا است، در این زمینه ارگان ها و سازمان های بزرگ با آسودگی خیال می توانند محموله های عظیم خود را به ما بسپارند.


کالاهای ارزشمند بدون دغدغه به مقصد  می رسند!

حمل کالاهای خاص با ارزش بالا همیشه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار میباشند. ارزش های مادی محموله هایی چون کاغذ، جوهر اسکناس و ارزش های معنوی محمولاتی همچون ماشین های فرمول یک یا یک بنای تاریخی غیر قابل تصور است و به تبع آن ریسک جابجایی آن ها نیز زیاد میباشد، در این واحد حمل این گونه محمولات از تخصصهای ما می باشد. 


برنامه ریزی، مراقبت و اجراء

در برخی از محموله ها اهمیت برنامه ریزی برای حمل کالا، عملیات عمرانی و راه سازی به همراه رعایت مراقبت های ویژه (ISS: Intelligent Security System و SOP: standard operating procedure) بیشتر نمود پیدا می کند.

بطور مثال محمولاتی مانند پنبه که شدیداً قابل اشتعال هستند ، به علت حساسیت کالا نیازمند مراقبت های خاص و ویژه در تمامی مراحل حمل می باشند. برخی دیگر از کالاها مانند ابنیه عظیم تاریخی مستلزم دقت ، برنامه ریزی و در پاره ای از مواقع نیازمند راه سازی خاص برای آن محموله هستند .
تبحر و تجربه ما در کالاناوگان، ارائه بهترین روشهای عملیاتی حمل برای محمولات حساس و پروژه های پیچیده می باشد.