Inner Banner

ترخیص

 

انجام عملیات با پایبندی به اصول

شرکت کالا ناوگان همواره با پایبندی به اصول اخلاقی و صداقت در عملکرد در راستای حمایت از منافع مشتری، خدمات مورد نیاز مشتریان برای عملیات ترخیص را بر عهده میگیرد.


فراهم آوردن پیش نیاز های ترخیص

عملیات ترخیص نیازمند دانش فنی و تجربی نسبت به مراحل انجام کار دارد. 
تیم ترخیص کالا ناوگان در فرایندهای اخذ مجوز و همچنین تکمیل و تنظیم اسناد و ارجاع آن به واحد های ثبت و حتی با دور اظهاری یاری رسان مشتریان در امر ترخیص است.


بارگیری و خروج

کارگزاران ما در گمرک پس از تعیین مسیر (سبز/زرد/قرمز) و ارزیابی گمرک در صورت نیاز، اجازه بارگیری و خروج از گمرک را دریافت می کنند وبا صدور بیجک و اعلام اطلاعات کامیونی به مشتری، فرایند لازم جهت ترخیص را به پایان می رسانند. 


آسودگی خیال در ترخیص

هرکدام از مراحل ترخیص ممکن است با رویه اداری پیش بینی نشده ای همچون ارزیابی، آزمایشگاه، کارشناس سالن و ... باعث دغدغه بازرگانان محترم در راستای ترخیص کالایشان از گمرک گردد. ما در کالا ناوگان، با انتخاب کوتاه ترین و بهترین  راه ها و شیوه های ترخیص و نیز پیگیری پرونده های دفتر ارزش، راه حل مناسبی جهت برطرف شدن این دغدغه ارائه می کنیم.