Inner Banner


انبارداری

 

انبارداری نوین به شیوه 3PL

در فرآیندهای راه اندازی انبار ، هزینه های پنهانی همچون هزینه شناسایی انبار ، هزینه استخدام پرسنل و همچنین هزینههای اتلاف زمانی نهفته است، با برون سپاری این فعالیت ها به کالاناوگان به صورت Third Party Logistics بهینه سازی عملیات در فرآیند مسافت/ اجاره/ تامین انبار ، در اختیار قراردادن پرسنل مجرب وتخمین دقیق ظرفیت انبار صورت می گیرد. بدین ترتیب مشتریان ما بدون دغدغه تعداد نفرات استخدامی (Head Count) و (Transportation Allowance) ، از این هزینه های نهفته اجتناب می کنند.


سیستم مدیریت انبارداری

در انبارداری مدرن، صرفاً به تخلیه، چینش و بارگیری توجه نمی شود بلکه برای مدیریت هزینه ها، نیازمند سیستم مدیریت انبارداری (WMS) پیشرفته است.کالاناوگان با در اختیار داشتن سیستم اختصاصی Logi swift تمامی ابعاد هزینه ها از جمله موارد مهم زیر را کنترل و بهینه می کند:

•    Freshness Control

•       Run Rate Observation

•       Sleep Time 

Free Capacity
Waste Capacity
Inbound/ outbound Control


تجهیزات پیشرفته

ما در تمامی مراحل انبارداری برای افزایش بهره وری عملیات (Operation Efficiency) از تجهیزات پیشرفته ای مانند Portable Printer برای چاپ ECN همزمان با تخلیه، Bar code Scanner برای ردیابی کالا و تشخیص محموله ها در هر زمان، Flat Conveyor برای پیاده سازی، Lift Truck/Reach Truck برای جابجایی، نگهداشت و ... بهره می بریم. 


ایمنی، ایمنی، ایمنی 

مهمترین مساله در انبارداری ایمنی کالاها است ، ما در کالا ناوگان با بهره گیری از تیم ایمنی سه نفره مستقر در محل ، اعمال Regulatory های منطبق با QHSE ، بکار بردن سیستم های کنترل دما و رطوبت (Temperature and Humidity Controlled Environment)و استفاده از تجهیزات ایمنی همچون Beam Detector برای اعلام حریق و Data Logger  برای ثبت وقایع نهایت ایمنی را برای مشتریان فراهم می آوریم.