Inner Banner

اقتصاد راهنماى کاربردی

امتیاز دهید :
Eghtesad.pdf

برای مشاهده پیشگفتار کتاب روی فایل PDF کلیک کنید.
برای مشاهده فایل به صورت کامل روی لینک زیر کلیک کیند.
http://www.ppdc.ir/fa/2016-09-15-05-11-59/publications.html

شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی

سخن آغازین
اقتصاد زبان مشترك انسان ها از اقوام و ملل مختلف است. همانطور که در هنر و مسیقى شاهد سبک ها و
روش هاى مختلفى هستیم در اقتصاد نیز نگرش ها و مکاتب مختلفى وجود دارد. گروهى از اقتصاددانان تصور
مى کنند همزیستى مسالمت آمیز این دیدگاه هاى مختلف و به ظاهر متناقض امکان پذیر نیست و باور ندارند که
همه این دیدگاه ها مى توانند در موقعیت هاى مختلف براى تحلیل رفتار انسان و جامعه کارآمد باشند و لذا بر این
اعتقاد هستند که لاجرم یکى باید غالب بر دیگران شود.
آنچه علم اقتصاد را به یک ابزار تحلیلى قدرتمند بدل کرده است توانمندى آن براى توصیف رفتار بشر است. به
باور هاجون چانگ به جاى تعریف علم اقتصاد بر مبناى روش انجام کار و رویکرد نظرى آن، بایستى آن را بر
مبناى مطالب مورد بحث در این رشته تعریف کرد. این قاعده البته مى تواند براى تمامى علوم نیز صادق باشد. از
نگاه وى، تعریف علم اقتصاد بدین روش باعث مى شود تا این کتاب نسبت به سایر کتا بهاى اقتصادى یک تمایز
بنیادین داشته باشد. سایر کتب، اقتصاد را به لحاظ روش انجام کار و رویکرد نظرى آن تعریف مى کنند و چنین
تنها یک روش درست وجود دارد و آن هم رویکرد نئوکلاسیک است، « حرفه ى اقتصاد » تصور مى کنند که براى
در حالى که در این کتاب نویسنده کوشیده است تا با بررسى دیدگاه هاى مختلف در علم اقتصاد نقاط ضعف و
قوت هر بینش را مطرح کرده و نشان دهد چرا براى توضیح رفتار اقتصادى فرد و جامعه مى توان از روش هاى
مختلفى بهره برد.
شناخت نگرش هاى مختلف در علم اقتصاد از این حیث ضرورت دارد که شناخت طیفى از مکاتب مختلف و
اکتفا نکردن به یک یا دو مورد خاص از آنها به ما اجازه مى دهد نسبت به پیچیدگى اقتصاد، درك دقیق ترى پیدا
کنیم. همچنین با بررسى نگرش هاى مختلف و نقدهاى طرفین مى توان به درك عمیق ترى نسبت به پدیده هاى
اقتصادى جهان امروز دست یافت