Inner Banner


حمل و نقل دریایی

حمل و نقل دریایی"حمل و نقل کالا و مسافر از طریق آب است" که بوسیله تمدنهای اولیه از طریق آبراه ها بوجود آمد.

تعریف کریدور ترانزیت ترانشیپ منطقه آزاد بارنامه

تعریف کریدور ترانزیت ترانشیپ منطقه آزاد بارنامه بار ریل پسند کالای اساسی پسکرانه اهمیت این واژه ها در صنعت حمل و نقل بیان شد تا بتوانیم هر چه بهتر موض..

کانتینر چیست و انواع کانتینر های متداول و پر کاربرد در حمل ونقل بین المللی

در مقاله پیشرو، به یکی ازپرکاربردترین مسائل حوزه حمل نقل که موضوع کانتینر و انواع آن میباشد خواهیم پرداخت ، چرا که دانستن تعریف ، ویژگی ها و انواع کانتنیر برای ..

نقش حمل و نقل زمینی در تجارت جهانی

نقش حمل و نقل زمینی در تجارت جهانی حمل و نقل زمینی از مهمترین شیوه های حمل و نقل و جابجایی کالا و مسافر است از ویژگی های حمل و نقل زمینی عبارت است از قیمت..

کالای خطرناک

مواد و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ، اﻣﻮال ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ را ﮐﺎﻻی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ . ​ از قبیل نکات مهم درانوا..

ضرورت توسعه حمل و‌نقل ترکیبی

دنیای‌اقتصاد: مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافق‌نامه‌های بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی با مدیر بندر اکتائو دیدار کرد. در این نشست گفت‌وگوهایی در خصوص گسترش ه..

اینکوترمز

اینکوترمز یکی از ابزارهای اصلی در تجارت بین الملل محسوب می شود. خریدار و فروشنده با توجه یه این اصطلاحات، با یکدیگر به توافق می رسند و وظایفشان مشخص می شود.

وزن حجمی

یکی از موارد بسیار مهم که گاهی باعث سردرگمی در حمل و نقل های بین المللی می شود نحوه محاسبه وزن بارنامه می باشد . نکته حائر اهمیت این است که در حمل و نقل هوایی د..

خدمات فورواردی

فعالیت و وظایف فورواردری شامل مجموعه ای از خدماتی است که طی آن یک شخص حقیقی و یا حقوقی در ازای دریافت مزد مشخصی، تمامی شرایط انتقال کالا از یک کشور به کشوری دیگ..